मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 कौशल्य आधारित कामे करणा-या शेतमजुरांसाठी कौशल्य आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम 2020-21 कृषि उपसंचालक, प्रशिक्षण,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन : ०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
2 गटशेतीस प्रोत्साहन व सबलिकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे 2018-19 कृषि उपसंचालक, प्रशिक्षण,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन : ०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
3 राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे 2022-23 कृषि उपसंचालक, प्रशिक्षण,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन : ०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
4 कृषि प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण सन २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, प्रशिक्षण,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
5 १०००० शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापना व प्रोत्साहन मार्गदर्शक सूचना 2020-21 मा.कृषि संचालक आत्मा, दुसरा मजला, साखर संकुल, कृषि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे ४११००५ फोन : ०२०-२५533430 Email id- diratmams@gmail.com PDF
6 कृषि पायाभूत सुविधा (AIF) मार्गदर्शक सूचना 2020-21 मा.कृषि संचालक आत्मा, दुसरा मजला, साखर संकुल, कृषि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे ४११००५ फोन : ०२०-२५533430 Email id- diratmams@gmail.com PDF
7 राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक अर्थसहाय्य (आत्मा) मार्गदर्शक सूचना 2018-19 मा.कृषि संचालक आत्मा, दुसरा मजला, साखर संकुल, कृषि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे ४११००५ फोन : ०२०-२५533430 Email id- diratmams@gmail.com PDF
8 शेतीपूरक व्यवसायासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्य 2013-14 संचालक, आत्मा,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : २५५३६०१०/२५५३६००९ Email :diratmams@gmail.com PDF