मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 PMFME मागर्दर्शक सूचना 2023-24 2023-24 कृषि उपसंचालक (कृषि प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. फोन नंबर- 020 25534349/ 25537684. ई-मेल आय डी- ddaprocessing@gmail.com. PDF
2 मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रकिया मार्गदर्शक सूचना २०२३-२४ 2023-24 कृषि उपसंचालक (कृषि प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. फोन नंबर- 020 25534349/ 25537684. ई-मेल आय डी- ddaprocessing@gmail.com. PDF
3 मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना- मार्गदर्शक सुचना 2022-23 कृषि उपसंचालक (कृषि प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. फोन नंबर- 020 25534349/ 25537684. ई-मेल आय डी- ddaprocessing@gmail.com. PDF
4 प्रधानंमत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME)मार्गदर्शक सुचना सन 2022-२3 2022-23 नोडल अधिकारी(PMFME) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. फोन नंबर- 020 25510684/ 25537684. ई-मेल आय डी- pmfmems@gmail.com PDF