क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.08.04.2024 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 12/04/2024 0.06 PDF
2 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.08.04.2024 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 12/04/2024 0.04 PDF
3 1.राज्यस्तरीय पिक परिस्थिती व पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.08.04.2024 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 12/04/2024 0.05 PDF
4 3.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.08.04.2024 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 12/04/2024 0.30 PDF
5 3.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.01.04.2024 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 02/04/2024 0.30 PDF
123456789