क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 गो.मु.शे.अ.विमा. यो.खंडित कालावधी गोपीनाथ मुंडे शे.अ. विमा योजना 23/08/2021 1.68 PDF
2 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना मा.सू.२०२१-२२ गोपीनाथ मुंडे शे.अ. विमा योजना 08/03/2021 0.15 PDF
3 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना मा.सू.१९ सप्टे.२०१९ गोपीनाथ मुंडे शे.अ. विमा योजना 19/09/2019 3.93 PDF