क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 कर्मचारी कल्याण कक्ष – आप्रयो समिती बैठक दि. 18/05/2024 मध्ये श्रीम. ठाकूर, तंअ यांना आप्रयो चा पहिला लाभ मंजूर केल्याबाबतचे आदेश . कर्मचारी कल्याण 22/05/2024 1.73 PDF
2 कर्मचारी कल्याण कक्ष – दि.18/05/2024 रोजीच्या बैठकीत सुसेआप्रयो अंतर्गत पहिला/दुसरा/तिसरा लाभ मंजूर करण्याबाबतचे 07 अधिका-यांचे आदेश कर्मचारी कल्याण 22/05/2024 3.15 PDF
3 कर्मचारी कल्याण कक्ष दि.०१/०२/२०२४ रोजीच्या बैठकीत सुसेआप्रयो अंतर्गत पहिला/दुसरा /तिसरा लाभ मंजूर करण्याबाबतचे १६ अधिका-यांचे आदेश कर्मचारी कल्याण 06/02/2024 0.52 PDF
4 कर्मचारी कल्याण कक्ष - आप्रयो समिती बैठक दि. १२/१०/२०२३ मधील अधीनपात्र असलेले श्री. पद्माकर (पुनम) पंडलिक गिदमारे, तंअ, उविकृअ, साकोली, जि. भंडारा यांना आप्रयो चा पहिला लाभ मंजूर केल्याबाबतचे कर्मचारी कल्याण 25/01/2024 0.29 PDF
5 कर्मचारी कल्याण कक्ष- विभागातील सेवेतील कृषी दुय्यम कर्मचाऱ्यांसाठी ५९ वी सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा कर्मचारी कल्याण 10/01/2024 11.11 PDF
1234567