क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 Agriculture Census Phase 1 MANUAL Hindi कृषी विषयक माहिती 01/01/2021 2.72 PDF
2 Agriculture Census Phase 1 MANUAL English कृषी विषयक माहिती 01/01/2021 2.43 PDF
3 कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर कृषि गणना योजनेची माहिती अद्ययावत करणेबाबत - कृषि गणना - 2015-16 कृषी विषयक माहिती 01/01/2015 4.67 PDF