मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 प्रशिक्षणांचा व क्षमतबंधांनीचा कार्यक्रम वनामती व रामेती येथे राबविणे २०१९-२० 2019-20 कृषि उपसंचालक, प्रशिक्षण,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
2 राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे २०१९-२० 2019-20 कृषि उपसंचालक, प्रशिक्षण,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
3 कृषि प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण सन २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, प्रशिक्षण,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
4 प्रशिक्षणांचा व क्षमतबंधांनीचा कार्यक्रम वनामती व रामेती येथे राबविणे 2015-16 कृषि उपसंचालक, प्रशिक्षण,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
5 प्रशिक्षणांचा व क्षमतबंधांनीचा कार्यक्रम वनामती व रामेती येथे राबविणे 2016-17 कृषि उपसंचालक, प्रशिक्षण,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
6 कृषि विस्तार आणि तंत्रज्ञानावरील राष्ट्रीय अभियानासाठी मार्गदर्शक सूचना 2017-18 2017-18 कृषि उपसंचालक, विप्र-४,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
7 जिल्हा कृषी महोत्सव सन २०१६-१७ राबवण्याच्या मार्गदर्शक सूचना 2017-18 कृषि उपसंचालक, विप्र-४,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
8 जिल्हा कृषी महोत्सव सन २०१८-१९ राबवण्याच्या मार्गदर्शक सूचना पान १ ते ९ 2018-19 कृषि उपसंचालक, विप्र-४,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
9 जिल्हा कृषी महोत्सव सन २०१८-१९ राबवण्याच्या मार्गदर्शक सूचना पान १० 2018-19 कृषि उपसंचालक, विप्र-४,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
10 जिल्हा कृषी महोत्सव सन २०१८-१९ राबवण्याच्या मार्गदर्शक सूचना पान ११ ते १२ 2018-19 कृषि उपसंचालक, विप्र-४,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
11 जिल्हा कृषी महोत्सव सन २०१८-१९ राबवण्याच्या मार्गदर्शक सूचना पान १३ ते १४ 2018-19 कृषि उपसंचालक, विप्र-४,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
12 Gat sheti मार्गदर्शक सूचना 2017-18 2017-18 कृषि उपसंचालक, विप्र-५,,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१३२४२/०२०-२५५१२८१७ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
13 गट शेती मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९ 2018-19 कृषि उपसंचालक, विप्र-५,,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१३२४२/०२०-२५५१२८१७ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
14 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत अधिकारी,क्षेत्रीय कर्मचारी तसेच आत्मा समिति सदस्यांच्या प्रशिक्षणाचा व क्षमताबांधनीचा कार्यकृम वनामती व रामेती येथे राबविणे सन २०१७-१८ 2017-18 कृषि उपसंचालक, विप्र-५,पत्ता-खर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
15 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना २०१८-१९ 2018-19 कृषि उपसंचालक, विप्र-५,पत्ता-खर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
16 शेतीपुरक व्यवसायासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्य 2014-15 कृषि उपसंचालक, विप्र-५,पत्ता-खर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
17 समुह गट शेतीस चालना देण्याची योजना २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, विप्र-५,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१२८२४/०२०-२५५१२८२४ Email :ddatraining5@gmail.com PDF
18 आत्मा मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९ 2018-19 संचालक, आत्मा,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : २५५३६०१०/२५५३६००९ Email :diratmams@gmail.com PDF
19 कृषि प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण 2013-14 संचालक, आत्मा,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : २५५३६०१०/२५५३६००९ Email :diratmams@gmail.com PDF
20 शेतीपूरक व्यवसायासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्य 2013-14 संचालक, आत्मा,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : २५५३६०१०/२५५३६००९ Email :diratmams@gmail.com PDF