मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 PMFME शासन निर्णय 2020-21 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१००४९/०२०-२५५१००४९ Email :ddplanning@gmail.com PDF
2 केंद्र सहाय्यीत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना मराठी मार्गदर्शक सुचना 2020-21 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१००४९/०२०-२५५१००४९ Email :ddplanning@gmail.com PDF
3 अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७ 2017-18 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे, फोन/फॅक्स : 020-25534349,020-25510684, Email :ddaprocessing@gmail.com , dagriprocess@rediffmail.com PDF
4 मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना मार्गदर्शक सुचना - सन २०१७-१८ 2017-18 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे, फोन/फॅक्स : 020-25534349,020-25510684, Email :ddaprocessing@gmail.com , dagriprocess@rediffmail.com PDF
5 PMFME विविध घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना 2020-21 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१००४९/०२०-२५५१००४९ Email :ddplanning@gmail.com PDF
6 किसान संपदा योजनेअंतर्गत कृषी प्रक्रिया क्लस्टरसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी या कार्यान्वयन मार्गदर्शिका 2017-18 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१००४९/०२०-२५५१००४९ Email :ddplanning@gmail.com PDF
7 राकृवियो-रफ्तार मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९ 2018-19 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१००४९/०२०-२५५१००४९ Email :ddplanning@gmail.com PDF
8 सन २०१८-१९ च्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी मार्गदर्शक सूचना' 2018-19 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१००४९/०२०-२५५१००४९ Email :ddplanning@gmail.com PDF
9 सन २०१९-२० च्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी मार्गदर्शक सूचना (दि १८-०९-२०१८) 2018-19 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१००४९/०२०-२५५१००४९ Email :ddplanning@gmail.com PDF
10 केंद्र सहाय्यीत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना इंग्रजी मार्गदर्शक सुचना 2020-21 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१००४९/०२०-२५५१००४९ Email :rkvynodelpune@gmail.com PDF
11 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मार्गदर्शक सूचना २०१४ 2014-15 कृषि संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१००४९/०२०-२५५१००४९ Email :rkvynodelpune@gmail.com PDF