मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान 2021 22 मार्गदर्शक सूचना 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
2 ड्रोन अनुदानासाठी अर्ज नमुना 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
3 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान 2022- 23 लाभार्थी यादी 2022-23 Implements and Pesticides (QC-5), Commissionertae of Agriculture, Pune PDF
4 अंतरीम मार्गदर्शक सूचना कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
5 कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान अनुदान वाटप 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुणी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२१४३/०२०-२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
6 कृषि यांत्रीकीकरण उपअभियान घटक ३ बाबत मार्गदर्शक स 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
7 कृषि यांत्रीकीकरण उपअभियान घटक ३ बाबत मार्गदर्शक स 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
8 कृषि यांत्रीकीकरण उपअभियान घटक ३ बाबत मार्गदर्शक स 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
9 रासायनिक किटकनाशके दर निश्चिती सन २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
10 ड्रोनसाठी अर्थसहाय्य-मार्गदर्शक सूचना 2022-23 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४१ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
11 भाडेतत्वावर फार्म मशीनरी बँक स्थापन करनेबाबत 2014-15 कृषि उपसंचालक ,गुनि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०२६१२२१४३/०२०२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
12 गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचना 2012-13 कृषि उपसंचालक गुनी ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२० २६११४४२८/०२० २६१३१०६४ Email :ramlokare@rediffmail.com PDF
13 केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत रासायनिक कीटकन 2012-13 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
14 जैविक कीटकनाशकांच्या सूचनांचे परिपत्रक व दर २०१२ १ 2012-13 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१२२१४३ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
15 रासायनिक कीटकनाशकांच्या सूचनांचे परिपत्रक व दर २०१ 2012-13 कृषि उपसंचालक नि व गु नि ५,पत्ता-कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे फोन/फॅक्स : २६१२२१४३/२६१३०६४ Email :ddaqc5@rediffmail.com PDF
16 राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन यूनिट उभारणीस अर्थ 2013-14 कृषि उपसंचालक, गुनि ३,४,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे- १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२३०७१/०२०-२६१३१०३४ Email :dd_fert@rediffmail.com PDF
17 जनुकीय परिवर्तित पिकांच्या क्षेत्रीय चाचण्या घेण्य 2013-14 कृषि उपसंचालक, गुनि ७,८,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे- १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२५६६२/०२०-२६१३१०६४ Email :cqcomail@rediffmail.com PDF
18 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान 2022-23 मार्गदर्शक सूचना 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
19 अनुदानासाठी पात्र कम्बाईन हार्वेस्टर व शुगरकेन हार्वेस्टरची अद्ययावत यादी ०६.१०.२०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
20 अनुदानासाठी पात्र पॉवर टिलरची अद्ययावत यादी ०६.१०.२०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
21 उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी मार्गदर्शक सूचना 2 जून 2017 2017-18. कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
22 उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी मोहीम मार्गदर्शक सूचना सप्टेंबर 2018 2018-19 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
23 कम्बाईन हार्वेस्टरची अतिरिक्त यादी ०४.११. २०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
24 कम्बाईन हार्वेस्टरची अतिरिक्त यादी ०९.१२.२०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
25 कृषी कल्याण अभियान कार्यान्वयीन सूचना 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
26 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान 2019 20 मार्गदर्शक सूचना 2019-20 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
27 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान 2020 21 मार्गदर्शक सूचना 2020-21 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
28 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान 2020 21 लाभार्थी यादी 2020-21 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
29 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान 2021 22 अंतर्गत कृषी कल्याण अभियान फेज-३ मार्गदर्शक सूचना 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
30 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान 2021 22 लाभार्थी यादी 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
31 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान मार्गदर्शक सूचना 2015 16 2015-16 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
32 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान मार्गदर्शक सूचना 2016 17 2016-17 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
33 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान मार्गदर्शक सूचना 2017 18 2017-18. कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
34 कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान मार्गदर्शक सूचना 2018 19 2018-19 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
35 कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान 2020-21अंतर्गत कृषी कल्याण अभियान फेज-३ मार्गदर्शक सूचना 2020-21 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
36 ट्रॅक्टरची अतिरिक्त यादी ०४.११. २०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
37 ट्रॅक्टरची अतिरिक्त यादी २१.११. २०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
38 ट्रॅक्टरची अतिरिक्त यादी ०९.१२.२०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
39 नाविन्यपूर्ण यांत्रिकीकरण मार्गदर्शक सूचना 11 मे 2021 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
40 पॉवर टिलरची अतिरिक्त यादी ०४.११. २०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
41 पॉवर टिलरची अतिरिक्त यादी ०९.१२.२०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
42 रा कृ वियो अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प 2021 22 मार्गदर्शक सूचना 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
43 रा कृ वियो अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प 2021 22लाभार्थी यादी 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
44 राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम 2020 21 लाभार्थी यादी 2020-21 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
45 राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम 2021 22 मार्गदर्शक सूचना 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
46 राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम 2021 22 लाभार्थी यादी 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
47 अनुदानासाठी पात्र ट्रॅक्टरची अद्ययावत यादी ०६.१०.२०२२ 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
48 राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण नाविन्यपूर्ण योजना अभिव्यक्ती प्रस्ताव 20 डिसेंबर 2021 2021-22 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
49 राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण मार्गदर्शक सूचना 2022 23 2022-23 कृषी उपसंचालक , गुनि५ , कृषी आयुक्तालय , ०२०-२६१२२१४३ PDF
50 Updated list of tractors dated 13/06/2023 2023-24 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
51 कम्बाईन व सुगरकेन हार्वेस्टरची अतिरिक्त यादी दि. १४/०६/२०२३. 2023 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
52 कम्बाईन हार्वेस्टरची अतिरिक्त यादी दि.11/०5/२०२३ 2023-24 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
53 ट्रॅक्टरची अतिरिक्त यादी दि.10/०4/२०२३ 2023-24 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
54 ट्रॅक्टरची अद्ययावत यादी दि.1३/०६/२०२३ 2023-24 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
55 कम्बाईन हार्वेस्टरची अतिरिक्त यादी दि.०८/०२/२०२३ 2022-23 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
56 ट्रॅक्टर व कम्बाईन हार्वेस्टर च्या अतिरिक्त याद्या दि.०६/०१/२०२३ 2022-23 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
57 ट्रॅक्टरची अतिरिक्त यादी दि.०८/०२/२०२३ 2022-23 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
58 पॉवर टिलर ची अतिरिक्त यादी दि.०६/०१/२०२३ 2022-23 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
59 ट्रॅक्टरची अतिरिक्त यादी दि.14/०3/२०२३ 2022-23 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
60 पॉवर टिलर ची अतिरिक्त यादी दि.१४/०३/२०२३ 2022-23 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
61 रा कृ वियो अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प 2022- 23 लाभार्थी यादी 2022-23 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
62 राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम 2022- 23 लाभार्थी यादी 2022-23 किटकनाशके व औजारे (गुनि-५), कृषि आयुक्तालय , पुणे PDF
63 कम्बाईन व सुगरकेन हार्वेस्टरची अतिरिक्त यादी दि. १४/०६/२०२३ 2023-24 मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-01 PDF
64 निविष्ठा व गुण नियंत्रण योजना - मार्गदर्शक सूचना सन २०२३-२४ 2023-24 मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-01 PDF