मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 अनुसूचित जाती उपयोजना अंतरिम मार्गदर्शक सूचना 2012-13 कृषि उपसंचालक, गुनि ९, पत्ता-कृषि आयुक्तालय, पुणे फोन/फॅक्स : ०२०- 25537957 Email :ddssst@gmail.com PDF
2 आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील 2013-14 कृषि उपसंचालक, गुनि ९, पत्ता-कृषि आयुक्तालय, पुणे फोन/फॅक्स : ०२०- 25537957 Email :ddssst@gmail.com PDF
3 आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील मार्गदर्शक सूचना 2012-13 कृषि उपसंचालक, गुनि ९, पत्ता-कृषि आयुक्तालय, पुणे फोन/फॅक्स : ०२०- 25537957 Email :ddssst@gmail.com PDF
4 आर.आय.डी.एफ अंतर्गत पाणलोट विकास कार्यक्रम २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
5 केंद्रपुरस्कृत नदी खोरे प्रकल्प २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
6 मृद संधारण प्रशिक्षण मार्गदर्शक सूचना २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
7 आर.आय.डी.एफ अंतर्गत पाणलोट विकास कार्यक्रम 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
8 शेततळे मार्गदर्शक सुचना 2023-24 2023-24 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
9 केंद्रपुरस्कृत नदी खोरे प्रकल्प 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
10 महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१३-१४ भाग २ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
11 महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१३-१४ भाग १ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
12 महात्मा ज्योतिबा फुले जलमित्र पुरस्कार २०१३-१४ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
13 महात्मा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१३-१४ 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
14 महात्मा फुले जल व भुमी अभियान मार्गदर्शक सुचना 2012-13 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१. फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
15 गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम सन २०१३-१४ 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
16 गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम सन २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
17 पडकई मार्गदर्शक सूचना २०१३-१४ 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
18 पडकई मार्गदर्शक सूचना २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
19 मशिनेरी ने कामे करण्याची कार्यपद्धती 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :agridsc2006@rediffmail.com PDF
20 नाला खोलीकरणासह साखळी सीमेंट काँक्रीट नाला बांध 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
21 मेगा पाणलोट सविस्तर प्रकल्प आहवाळ सुधारित करणे 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
22 मृद व जल सांधरण उपचारांचे आयुष्यमान 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
23 मशीनरीची नोंदणी करून मृद सांधारणाची कामे करणे 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
24 सीमेंट काँक्रीट नाला बांधाची कामे बी१ निविदा पद्धतीने करणे 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
25 सिमेंट नाला बंधातील गाळ काढून खोलीकरण करणे 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
26 पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-मृद-६, मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
27 महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भुमी संधारण रा.कृ.वि.यो निधी 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-मृद-६, मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
28 महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१२-१३ 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-मृद-६, मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८९९३/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
29 सिमेंट नाला बांधाचे मार्गदर्शक सुचना 2013-14 कृषि उपसंचालक,मृद-१,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :agrimwdp@rediffmail.com PDF
30 पाणलोट विकास चळवळ कार्यक्रम मार्गदर्शक सुचना २०१२ १३ 2012-13 कृषि उपसंचालक,मृद-१,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
31 विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम (जिल्हानिहाय भौतिक व आर्थिक उद्दीष्ट) 2012-13 कृषि उपसंचालक,मृद-१,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
32 विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम (विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम) 2012-13 कृषि उपसंचालक,मृद-१,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
33 सिमेंट नाला बांधाचे कामे संधानकात करणेबाबत तांत्रिक मार्गदर्शक सुचना 2012-13 कृषि उपसंचालक,मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८९९३/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
34 अनुसूचित जाती उपयोजना अंतरिम मार्गदर्शक सूचना 2013-14 मृद ६, कृषि आयुक्तालय,पुणे 411001 फोन/फॅक्स 26128993 jdasoil@rediffmail.com PDF
35 तालुका शिवार अभियान 2015-16 माहिती उपलब्ध नाही PDF