मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 प्रशिक्षण मार्गदर्शक सूचना २०१७-१८ 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
2 मागेल त्याला शेततळे व अनुदान वाटप- मार्गदर्शक सूचना ( दि- २२-०२-२०१६) 2016 Dy. Director, Magel tyala shettale Dept,Add-Central building,pune-411001 Ph/Fax : 020-26122611 -020-260553232 Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
3 पाणलोट विकास चळवळ मार्गदर्शक सूचना 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-१,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
4 विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-१,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
5 साखळी पद्धतीने कॉंक्रीट नालाबांध बांधण्याचा कार्यक्रम 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-१,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
6 पाणलोट विकास चळवळ कार्यक्रम (प्रचार व प्रसिध्दी) - दि- २६-०९-२०१७ 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-१,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
7 जलयुक्त शिवार प्रशिक्षण २०१२-१३ 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
8 क्षमता उपचार नकाशे मार्गदर्शक सूचना २०१७-१८ 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
9 गाव आराखडा मार्गदर्शक सुचना २०१७-१८ 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
10 गाव आराखडा मार्गदर्शक सुचना २०१८-१९ 2018-19 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
11 सुधारित पाण्याचा ताळेबंद मार्गदर्शक सूचना २०१७-१८ 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
12 क्षमता उपचार नकाशे मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९ 2018-19 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
13 प्रशिक्षण मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९ 2018-19 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
14 सुधारित पाण्याचा ताळेबंद मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९ 2018-19 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
15 आर.आय.डी.एफ अंतर्गत पाणलोट विकास कार्यक्रम 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
16 जलयुक्त शिवार अभियानात झालेल्या कामाचे डॉक्युमेंटेशन 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
17 आर.आय.डी.एफ अंतर्गत पाणलोट विकास कार्यक्रम २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
18 केंद्रपुरस्कृत नदी खोरे प्रकल्प 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
19 केंद्रपुरस्कृत नदी खोरे प्रकल्प २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
20 मृद संधारण प्रशिक्षण मार्गदर्शक सूचना 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
21 मृद संधारण प्रशिक्षण मार्गदर्शक सूचना २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
22 आर.आय.डी.एफ अंतर्गत पाणलोट विकास कार्यक्रम 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
23 केंद्रपुरस्कृत नदी खोरे प्रकल्प 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-२,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
24 महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१३-१४ भाग २ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
25 महात्मा ज्योतिबा फुले जल भुमी सांधरण अभियान २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
26 महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१३-१४ भाग १ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
27 महात्मा ज्योतिबा फुले जलमित्र पुरस्कार २०१३-१४ 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
28 महात्मा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१३-१४ 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
29 महात्मा फुले जल व भुमी अभियान मार्गदर्शक सुचना 2012-13 कृषि उपसंचालक, मृद-३,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१. फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
30 आदिवासी उपयेाजना/आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना-सन 2017-18 (दि- २८-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
31 आदिवासी उपयेाजना/आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना-सन २०१८-१९ (दि- १६-१०-२०१८) 2018-19 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
32 गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम मार्गदर्शन सूचना २०१८-१९ (दि.१६-१०-२०१८) 2018-19 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
33 गतिमान मार्गदर्शन सूचना २०१६-१७ 2016-17 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
34 गतिमान मार्गदर्शन सूचना २०१७-१८ (दि- २८-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
35 पडकई मार्गदर्शन सूचना २०१६-१७ 2016-17 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
36 पडकई मार्गदर्शन सूचना २०१८-१९(दि.१६-१०-२०१८) 2018-19 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
37 वनपट्टेधारक मार्गदर्शन सूचना 2016-17 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
38 विशेष घटक योजना - सन २०१७-१८ (दि- २८-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
39 विशेष घटक योजना - सन २०१८-१९ (दि- १६-१०-२०१८) 2018-19 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
40 मागेल त्याला शेततळे योजना 2016-17 कृषि उपसंचालक, मृद-४,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
41 महाराष्ट्र आदर्शगाव भूषण पुरस्कार मार्गदर्शक सूचना 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-5,पत्ता-कृषी भवन,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : 020-25537866 -020-25539348 Email :aadarshgaon@gmail.com/adarshgaon@yahoo.in PDF
42 आदर्शगाव योजना 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-५,पत्ता-आदर्शगाव योजना कृषि भवन शिवाजी नगर पुणे ५ फोन/फॅक्स : ०२०२५५३७८६६/०२०२५५३९३४८ Email :aadarshgaon@gmail.com PDF
43 आदर्शगाव योजना - प्रकल्प कार्यन्वयन अभिकरण संस्थेची जबाबदारी (दि-२५-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
44 आदर्शगाव योजना - राज्य स्तरीय कार्यकारी समिती स्तरावरील कामे (दि-२५-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
45 आदर्शगाव योजना २०१७ (दि-१०-०३-२०१५) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
46 आदर्शगाव योजना सुधारित मार्गदर्शन सूचना २०१७-१८ (दि- १३-१०-२०१०) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
47 आदर्शगाव योजना-निधी वितरण 2017-18 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
48 मशिनेरी ने कामे करण्याची कार्यपद्धती 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :agridsc2006@rediffmail.com PDF
49 नाला खोलीकरणासह साखळी सीमेंट काँक्रीट नाला बांध 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
50 मेगा पाणलोट सविस्तर प्रकल्प आहवाळ सुधारित करणे 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
51 मृद व जल सांधरण उपचारांचे आयुष्यमान 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
52 मृद व जलसंधारणाची कामे ईनिविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करून करणेबाबत 2015-16 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
53 मशीनरीची नोंदणी करून मृद सांधारणाची कामे करणे 2014-15 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
54 सीमेंट काँक्रीट नाला बांधाची कामे बी१ निविदा पद्धतीने करणे 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६०५५३२२/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
55 सिमेंट नाला बंधातील गाळ काढून खोलीकरण करणे 2013-14 कृषि उपसंचालक, मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८७३२/०२०-२६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
56 मागेल त्याला शेततळे - मार्गदर्शक सूचना १७-०२-२०१६ ( दि- २९-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मागेल त्याला शेततळे कक्ष,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
57 मागेल त्याला शेततळे मार्गदर्शन सूचना २४-मे-२०१९ 2019-20 कृषि उपसंचालक, मागेल त्याला शेततळे कक्ष,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
58 मागेल त्याला शेततळे- शासन निर्णय १0-१०-२०१६ ( दि- २९-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मागेल त्याला शेततळे कक्ष,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
59 मागेल त्याला शेततळे- शासन निर्णय १७-०२-२०१६ ( दि- २९-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मागेल त्याला शेततळे कक्ष,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
60 मागेल त्याला शेततळे-शासन निर्णय ११-०९-२०१६ ( दि- २९-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मागेल त्याला शेततळे कक्ष,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
61 मागेल त्याला शेततळे-शासन निर्णय 2०-०५-२०१७ ( दि- २९-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मागेल त्याला शेततळे कक्ष,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
62 मागेल त्याला शेततळे-शासन निर्णय २२-०२-२०१६ ( दि- २९-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मागेल त्याला शेततळे कक्ष,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
63 मागेल त्याला शेततळे-संक्षिप्त माहिती २२-०९-२०१७ ( दि- २९-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, मागेल त्याला शेततळे कक्ष,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२२६११/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
64 आदर्शगाव भूषण पुरस्कार २०१८-१९ मार्गदर्शक सूचना 2018-19 कृषि उपसंचालक,आदर्शगाव संकल्प आणि प्रकल्प समिती महाराष्ट्र राज्य कृषी भवन शिवाजीनगर पुणे ५ फोन/फॅक्स:०२०-२५५३७८६६ ,Email id:aadarshagaon@gmail.com/adarshgaon@yahoo.in PDF
65 पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-मृद-६, मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
66 महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भुमी संधारण रा.कृ.वि.यो निधी 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-मृद-६, मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
67 महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१२-१३ 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-मृद-६, मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८९९३/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
68 सिमेंट नाला बांधाचे मार्गदर्शक सुचना 2013-14 कृषि उपसंचालक,मृद-१,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :agrimwdp@rediffmail.com PDF
69 पाणलोट विकास चळवळ कार्यक्रम मार्गदर्शक सुचना २०१२ १३ 2012-13 कृषि उपसंचालक,मृद-१,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
70 विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम (जिल्हानिहाय भौतिक व आर्थिक उद्दीष्ट) 2012-13 कृषि उपसंचालक,मृद-१,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
71 विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम (विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम) 2012-13 कृषि उपसंचालक,मृद-१,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२० २६१२८७३२/०२० २६०५५३२३ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
72 सिमेंट नाला बांधाचे कामे संधानकात करणेबाबत तांत्रिक मार्गदर्शक सुचना 2012-13 कृषि उपसंचालक,मृद-६,पत्ता-मध्यवर्ती इमारत,पुणे - ४११००१ फोन/फॅक्स : ०२०-२६१२८९९३/०२०-२६०५५३२२ Email :jdasoil@rediffmail.com PDF
73 तालुका शिवार अभियान 2015-16 माहिती उपलब्ध नाही PDF