मार्गदर्शक सूचना

क्रमांकविषयवर्षसंपर्कडाऊनलोड
1 फलोत्पादन पिकांवरील कीड- रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प २०१३-१४ 2013-14 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय जवळ, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
2 आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवर योजना 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :agridhrt.mah@nic.in PDF
3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुष्म सिंचन योजना 2015-16 कृषि उपसंचालक, फलो ४,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
4 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नर्सरी मार्गदर्शक सूचना २०२०-२१ 2020-21 Email:info@mahanhm.in PDF
5 विदर्ब सघन सिंचन विकास कार्यक्रम सुक्ष्म सिंचन २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक , सिंचन,पत्ता-कृषि भवन, शिवाजीनगर , पुणे फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
6 रा.शा.शे.अ २०१४-१५ अंतर्गत शेतावरील पाणी व्यवस्थापन मार्गदर्शक सूचना 2014-15 कृषि उपसंचालक , सिंचन,पत्ता-षि भवन, शिवाजीनगर , पुणे फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
7 रा.शा.शे.अ २०१४-१५ अंतर्गत शेतावरील पाणी व्यवस्थापन मार्गदर्शक सूचना - सुधारित मार्गदर्शक सूचना 2014-15 कृषि उपसंचालक , सिंचन,पत्ता-षि भवन, शिवाजीनगर , पुणे फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
8 पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात सन 2018-19 मध्ये मृग बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत. 2018-19 कृषि उपसंचालक, फलो १,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :wbcis2015@gmail.com PDF
9 प्रधानमंत्री कृषि सिंचण योजना २०१६-१७ नोंदणीसाठीच्या अटी व शर्ती 2016-17 कृषि उपसंचालक, फलो १,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :wbcis2015@gmail.com PDF
10 पुर्नरचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना आंबिया बहार २०१७-१८ (दि- २८-०९-२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलो १,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :wbcis2015@gmail.com PDF
11 फळ रोजगार हमी योजना मार्गदर्शक सूचना 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :agridhrt.mah@nic.in PDF
12 आदिवासी परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड योजना 2016-17 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :agridhrt.mah@nic.in PDF
13 प्रधानमंत्री कृषि सिंचई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुष्म सिंचन योजना 2016-17 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :agridhrt.mah@nic.in PDF
14 राष्ट्रीय शेती अभियनांतर्गत वनशेती उपभियान २०२०-२१ -मार्गदर्शक सूचना ????-?? कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
15 फळरोपवाटिका तपासणी मार्गदर्शक सूचना 2017-18 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
16 फळरोपवाटिका मार्गदर्शक सूचना 2017-18 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
17 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना २०१८-१९(दि-०३-०९-२०१८) 2018-19 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
18 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना २०१९-२०(दि-१८-०७-२०१९) 2019-20 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
19 राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियाना अंतर्गत वनशेती उपभियान मार्गदर्शक सूचना २०१९ (दि.१५-०७-२०१९) 2019-20 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
20 शासकीय रोपवाटिका करीता मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९(दि ११-०६-२०१८) 2018-19 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
21 सिटरस ईस्टेट मार्गदर्शक सूचना २०१९-२० 2019-20 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
22 शासकीय रोपेवाटीका मार्गदर्शक सूचना २०१९-२० 2019-20 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
23 फलोत्पादन पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प 2012-13 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०- २५५३७५६५ Email :agridhrt.mah.nic.in PDF
24 फलोत्पादन पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०- २५५३७५६५ Email :agridhrt.mah.nic.in PDF
25 मार्गदर्शक सूचना जि.नि.वि.मंडळ पुरस्कृत पिक संरक्षण योजना 2012-13 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०- २५५३७५६५ Email :agridhrt.mah.nic.in PDF
26 मार्गदर्शक सूचना पिक संरक्षण योजना आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी 2012-13 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०- २५५३७५६५ Email :agridhrt.mah.nic.in PDF
27 मार्गदर्शक सूचना जि.नि.वि.मंडळ पुरस्कृत पिक संरक्षण योजना 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५१२८१४ Email :agridhrt.mah@nic.in PDF
28 केळी पिकावरील सिगाटोका रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :agridhrt.mah@nic.in PDF
29 मार्गदर्शक सूचना पिक संरक्षण योजना आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :agridhrt.mah@nic.in PDF
30 नारळ विकास मंडळ योजना मार्गदर्शक सूचना २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
31 बागायती रोपमल्याची स्थापना व बळकटीकरण २०१५ 2015-16 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०- २५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
32 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०- २५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
33 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०- २५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
34 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २०१६-१७ 2016-17 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०- २५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
35 नारळ पीक विमा योजना मार्गदर्शक सूचना २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
36 फळरोपवाटिका मार्गदर्शक सूचना २०१६ -१७ 2016-17 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
37 रो.ह.यो व म.ग्रा.रो.ह.यो निगडीत रोपवाटिका मार्गदर्शक सूचना २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०-२५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
38 शासकीय रोपवाटिकांचे बळकटीकरण मार्गदर्शक सूचना २०१४-१५ 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो २,पत्ता-कृषि उपसंचालक,फलो २ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०- २५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
39 आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड योजना सन मार्गदर्शक सूचना २०१७-१८- दि २०-०७-२०१७ 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय जवळ, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
40 पीक संरक्षण योजना २०१८-१९ मार्गदर्शक सूचना- दि २८-०९-२०१८ 2018-19 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय जवळ, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
41 राज्य पुरस्कृत पीक संरक्षण योजना (फलोत्पादन पिके) २०१७-१८ मार्गदर्शक सूचना- दि २६-१०-२०१७ 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय जवळ, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
42 हॉर्टसाप २०१८-१९ मार्गदर्शक सूचना(दि-२८-०९-२०१८) 2018-19 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय जवळ, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
43 फलोत्पादन पिकावरील कीड रोग सवैक्षण,सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प(होर्टसाप) २०१७-१८ मार्गदर्शक सूचना- दि २६-१०-२०१७ 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय जवळ, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
44 आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड योजना सन मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९- दि ०५-११-२०१८ 2018-19 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय जवळ, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
45 मांगोनेट व्हेजनेट ग्रेपनेट अनारनेट निर्याती साठी मार्गदर्शक सूचना 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :phytocell@gmail.com PDF
46 मांगोनेट व्हेजनेट ग्रेपनेट अनारनेट निर्याती साठी मार्गदर्शक सूचना 2015-16 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :phytocell@gmail.com PDF
47 RKVY अंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी भाडेतत्वावर यंत्र सामुग्रीचा वापर 2015-16 कृषि उपसंचालक, फलो ३,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :phytocell@gmail.com PDF
48 प्रधानमंत्री कृषि सिंचई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुष्म सिंचन योजना - मार्गदर्शक सूचना २०१७-१८ 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलो ४,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
49 प्रधानमंत्री कृषि सिंचई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुष्म सिंचन योजना - मार्गदर्शक सूचना २०१८-१९ 2018-19 कृषि उपसंचालक, फलो ४,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
50 प्रधानमंत्री कृषि सिंचई योजना- केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २०१७-१८ 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलो ४,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
51 प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - मार्गदर्शक सूचना २०१९-२० 2019-20 कृषि उपसंचालक, फलो ४,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
52 सुधारीत मार्गदर्शक सूचना २०१३-१४ 2014-15 कृषि उपसंचालक, फलो ४,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
53 जि.नि.वि.मंडळ पुरस्कृत पिक संरक्षण योजना २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक, फलोत्पादन,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्ती ईमारत पुणे - १ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०-२५५१२८१४ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
54 एकात्मिक विकास अभियान (सन-२०१७-१८) अंतर्गत घटक/प्रकल्प अंबलबजावणी करिता मार्गदर्शन सूचना (दि- ३/७/२०१७) 2017-18 कृषि उपसंचालक, फलोत्पादन,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
55 फलोत्पादन पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प 2015-16 कृषि उपसंचालक, फलोत्पादन,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०- ५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
56 केळी पिकावरील सिगाटोका रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2016-17 कृषि उपसंचालक, फलोत्पादन,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
57 केळी पिकावरील सिगाटोका रोग नियंत्रण कार्यक्रम २०१५-१६ 2015-16 कृषि उपसंचालक, फलोत्पादन,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
58 फलोत्पादन पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प 2016-17 कृषि उपसंचालक, फलोत्पादन,पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
59 जि.नि.वि.मंडळ पुरस्कृत पिक संरक्षण योजना 2016-17 कृषि उपसंचालक, फलोत्पादन,पत्ता-पत्ता-कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७९५७/०२०-२५५३७५६५ Email :hortplantprotection@rediffmail.com PDF
60 फलोत्पादन पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प - मार्गदर्शक सूचना 2012-13 कृषि उपसंचालक, विप्र-७,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे-४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५१३२४२/०२०-२५५१३२४२ Email :directorextn.pune@agri.maharashtra.gov.in PDF
61 रोपवाटिकांचे बळकटीकरण मार्गदर्शक सूचना 2017-18 2017-18 कृषि उपसंचालक,पत्ता-फलो १, कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०- २५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
62 रोपवाटिकांचे बळकटीकरण 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-फलो १, कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३८३३७/०२०- २५५३७५६५ Email :nursery136@rediffmail.com PDF
63 नारळ विमा योजना मार्गदर्शक सूचना 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-फलो २, कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०- २५५३७९५७/०२०- २५५३७५६५ Email :agridhrt.mah.nic.in PDF
64 नारळ विकास योजना मार्गदर्शक सूचना 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-फलो २, कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridhrt.mah@nic.in PDF
65 राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियान अंमलबजावणी - राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियान मार्गदर्शक सूचना परिशिष्ठ १ ते ३ 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-फलो ६,,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
66 राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियान अंमलबजावणी - राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन योजना २०१२ १३ 2012-13 कृषि उपसंचालक,पत्ता-फलो ६,,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५३७६७३/०२०-२५५३७५६५ Email :agridrip@rediffmail.com PDF
67 सेंद्रीय शेती मार्गदर्शक सूचना 2013-14 कृषि उपसंचालक,फलो ८,पत्ता-साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे- ४११००५ फोन/फॅक्स : ०२०२५५३७९५७/०२०२५५३७५६५ Email :organicfarming_horti8@rediffmail.com PDF
68 एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान - संरक्षित शेतीच्या सुधारित अंमलबजावणी पद्धती २०१९ 2019-20 संचालक-महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५११३०२/०२०-२५५३४८६० Email :info@mahanhm.in PDF
69 एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंमलबजावणी सूचना (दि- ३०/०६/२०१८) 2018-19 संचालक-महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५११३०२/०२०-२५५३४८६० Email :info@mahanhm.in PDF
70 काढणीत्तोर व्यवस्थापन 2019-20 मार्गदर्शक सूचना 2019-20 संचालक-महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५११३०२/०२०-२५५३४८६० Email :info@mahanhm.in PDF
71 प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र 2019-20 मार्गदर्शक सूचना 2019-20 संचालक-महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,पत्ता-कृषि आयुक्तालय, शिवाजीनगर पुणे-५ फोन/फॅक्स : ०२०-२५५११३०२/०२०-२५५३४८६० Email :info@mahanhm.in PDF