RTI Rules Regulation

कृषि विभागाचे कामकाज पार पाडण्यासाठी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून वापरले जाणारे

अधिनियम/नियम रेग्युलेशन,मन्युअल्स आणि अभिलेख ई. संबधीची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

१)  अ) महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) अधिनियम १९६९

    ब) महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) अधिनियम १९७६

    क) महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) (सुधारणा) नियम १९८०

२)  अ) बियाणे कायदा १९६६

    ब) बियाणे नियम १९६८

     क) बियाणे (नियंत्रण) आदेश १९८३

३)  अ) खत (नियंत्रण) आदेश १९७३

   ब) खत (नियंत्रण) आदेश १९८५

४)  अ) कीटकनाशके कायदा १९६८

     ब) कीटकनाशके कायदा १९७१

५)  अ) महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायदा २००९

     ब) महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायदा २०१०