प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

Sr.No Name Download
1 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ करिता शासन निर्णय PDF
2 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पूरक शासन निर्णय PDF
3 प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१७ नुकसान पंचनामा कार्यपद्धती PDF
4 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१६ नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत PDF
5 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६-१७ करिता शासन निर्णय PDF
6 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६-१७ शासन निर्णयाचे शुद्धी PDF
7 प्रधान मंत्री पीक विमा योजना खरीप - २०१६ शेतकरी सहभाग व नुकसान भरपाईचा अंतरिम तक्ता PDF
8 खरीप २०१६ मधील भारतीय कृषी विमा कंपनी यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
9 खरीप २०१६ मधील रिलायन्स जनरल इंश्युरन्स विमा कंपनी  बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
10 खरीप २०१६ मधील एचडीएफसी एरगो विमा कंपनी बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
11 खरीप २०१६ मधील इफ्को टोकीयो जनरल इंश्युरन्स कंपनी बॅंक निहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
12 प्रधान मंत्री पीक विमा योजना जालना जिल्ह्याची यशोगाथा PDF
13 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत थेट मदत वाटपाबाबत मार्गदर्शक सुचना PDFPDF
14 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबाजवणीकरिता विमा कंपनीकडून करावयाची आवश्यक कार्यवाहीचे परिपत्रक PDF
15 खरीप हंगाम २०१७ शासन निर्णय २० व २३ जून २०१७ PDF
16 खरीप २०१७ करिता बिगर कर्जदार शेतकरी विमा अर्ज PDF
17 खरीप २०१७ मध्ये मुदतवाढ देणेबाबतचा सुधारित शासन निर्णय PDF
18 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ साठी सामंजश्य करार. PDF
19 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१७-१८ शासन निर्णय PDF
20 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-औरंगाबाद. PDF
21 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-अमरावती. PDF
22 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-भंडारा. PDF
23 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बुलढाणा. PDF PDF
24 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-सांगली. PDF PDF
25 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-सातारा. PDF
26 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-सिंधुदुर्ग. PDF
27 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-ठाणे. PDF
28 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-वर्धा. PDF
29 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-वाशीम. PDF
30 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-अहमदनगर. PDF
31 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-अकोला. PDF
32 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-चंद्रपूर. PDF
33 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-धुळे. PDF
34 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-गडचिरोली. PDF
35 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-गोंदिया. PDF
36 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-जळगाव. PDF
37 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-कोल्हापूर. PDF
38 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नागपूर. PDF
39 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नंदुरबार. PDF
40 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नाशिक. PDF
41 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-पालघर. PDF
42 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-पुणे. PDF
43 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-रायगड. PDF
44 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-रत्नागिरी. PDF
45 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बीड 1. PDFPDFPDF
46 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बीड 2. PDFPDFPDF
47 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बीड 3. PDFPDFPDF
48 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-बीड 4. PDF
49 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-हिंगोली. PDFPDFPDFPDF
50 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-जालना PDFPDFPDFPDF
51 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नांदेड 1 PDFPDFPDF
52 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-नांदेड 2 PDFPDFPDF
53 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-उस्मानाबाद 1 PDFPDFPDFPDF
54 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-उस्मानाबाद 2 PDFPDFPDFPDF
55 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-परभणी PDFPDFPDFPDF
56 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-सोलापूर PDFPDFPDF
57 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील-यवतमाळ PDFPDFPDF
58 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१७-१८ साठी सामंजश्य करार. PDF
59 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
60 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. PDF
61 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
62 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-रिलायन्स इंशुरन्स कंपनी लि PDF
63 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक-दि युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी लि PDF
64 महसुल मंडळनिहाय स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी अहवाल PDF
65 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ करिता शासन निर्णय PDF
66 खरीप २०१८ करिता बिगर कर्जदार शेतकरी विमा अर्ज PDF
67 रब्बी हंगाम २०१७-१८ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती PDF
68 खरीप २०१7 मधील भारतीय कृषी विमा कंपनी यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
69 खरीप २०१7 मधील ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
70 खरीप २०१7 मधील रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील. PDF
71 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. PDF
72 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
73 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF
74 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF
75 खरीप २०१7 मधील युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांची बँकनिहाय नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील PDF
76 खरीप २०१7 मधील युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आपले सरकार सेवा केंद्र नुकसान भरपाई वाटपाचा तपशील. PDF
77 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ भारतीय कृषी विमा कंपनी सामंजस्य करार PDF
78 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ आय सी आय सी लोंबार्ड विमा कंपनी सामंजस्य करार PDF
79 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ इफ्को टोकियो विमा कंपनी सामंजस्य करार PDF
80 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ ओरिएंटल विमा कंपनी सामंजस्य करार PDF
81 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१८ जिल्हानिहाय विमा कंपनी समन्वयक तपशील PDF
82 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
83 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक-एच.डी.एफ़.सी इरगो PDF
84 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१६ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF
85 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१७ मधील सहभागी शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
86 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१६ आणि खरीप २०१७ मधील शेतकरी नुकसानभरपाई पात्र शेतक-यांची यादी संकेतस्थळाची लिंक-रिलायन्स जनरल इंशुरन्स कंपनी लि . PDF
87 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१७ मधील सहभागी शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड PDF
88 खरीप १८ जिल्हानिहाय कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकरी सहभाग (दि. १४/९/२०१८ ची स्थिती) PDF
89 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी २०१८-१९ अंतर्गत पीकनिहाय महसूल मंडळ/मंडळगट व तालुका अधिसूचित करणेबाबतचा प्रस्ताव पत्र . PDF
90 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी २०१८-१९ अंतर्गत पीकनिहाय महसूल मंडळ/मंडळगट व तालुका अधिसूचित करणेबाबतचा प्रस्ताव. PDF
91 रब्बी पीक कॅलेंडर २०१८-१९ PDF
92 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी हंगाम २०१८-१९-शासन निर्णय PDF
93 रब्बी २०१८-१९ करीता बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी भरावयाचे विमा अर्ज PDF
94 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१८-१९ जिल्हानिहाय विमा कंपनी समन्वयक तपशील.  
1 भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि. PDF
2 फ्युचर जनरली जनरल इंशुरन्स कं. लि. PDF
3 बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स कं. लि. PDF
95 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१७-१८ मधील शेतकरी सहभाग व नुकसान भरपाईचा अंतरिम तपशील. PDF
96 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१८-१९ मधील शेतकरी सहभागाचा अंतरिम तपशील. PDF
97 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१8-१9 साठी सामंजश्य करार : भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि.व बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स कं. लि. PDF PDF
98 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2019 अंतर्गत पिके व विमा क्षेत्रघटक अधिसूचित करणे बाबत PDFPDF
99 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी २०१6-१7 मधील शेतकरी सहभाग व नुकसान भरपाईचा अंतरिम तपशील. PDF
100 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१7 मधील शेतकरी सहभाग व नुकसान भरपाईचा अंतरिम तपशील. PDF
101 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१9 करिता शासन निर्णय. PDF
102 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१8 मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक - भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. PDF
103 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१8 मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक - ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
104 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१8 मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक - इफको टोकियो जनरल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
105 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१8 मधील शेतकरी सहभागाची माहिती संकेतस्थळाची लिंक - आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
106 पिकाच्या पेरणी व काढणीच्या संभाव्य तारखा PDF
107 प्रधानमंत्री पिक विमा व हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम २०१९ मधील अमंलबजावणीबाबत PDF
108 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना : सन 2019-20 मध्ये योजना अंमलबजावणी करणेबाबत PDF
109 रबी २०१८-१९ हंगामातील उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
110 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी हंगाम २०१९ - २० करिता शासन निर्णय. PDF
111 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९ लाभार्थी यादी. PDF
112 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९ करिता उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
113 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरिप २०२० करिता क्रॉप कॅलेंडर PDF
114 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी २०१९ - २० हंगामाकरिता उंबरठा उत्पन्नाची माहिती. PDF
115 शासननिर्णय प्रधान मंत्री पीक विमा योजना ( PMFBY ) खरीप हंगाम २०२० व रबी हंगाम २०२०-२१ पासुन तीन वर्षांकरीता . PDF
116 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१९ नुकसान भरपाई रक्कम बँक खात्यावरू परत आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी. PDF
117 प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेकरिता पीक विमा मोबाईल अँपबाबत मार्गदर्शक सुचना PDF