भरती / जाहिरात

 

सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार तत्वावर नियुक्ती बाबत
अमरावती विभाग- शिपायांच्या पदांसाठी आणि इतर भरती रद्द करणे
अनुसूचित क्षेत्रातील व अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी कोल्हापूर विभाग २०१८
अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी नाशिक विभाग २०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जळगाव जिल्हा (नाशिक विभाग)२०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी नंदुरबार जिल्हा (नाशिक विभाग) २०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी अमरावती विभाग २०१८
अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी ठाणे विभाग २०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी ठाणे जिल्हा ठाणे विभाग २०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी पालघर जिल्हा (ठाणे विभाग) २०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील व अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी औरंगाबाद विभाग २०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील व अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी लातूर विभाग २०१८
अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी पुणे विभाग २०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी पुणे जिल्हा (पुणे विभाग)२०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी अहमदनगर जिल्हा (पुणे विभाग) २०१८
अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी नागपूर विभाग २०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी चंद्रपूर जिल्हा (नागपूर विभाग) २०१८
अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी गडचिरोली जिल्हा (नागपूर विभाग) २०१८
MACP प्रकल्पातंर्गत, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (कृषि) करारपध्दतीने मर्यादित कालावधीसाठी कृषि पणन तज्ञ व लेखापाल पदभरती निवड यादी
एम.ए.सी.पी कृषि पणन तज्ञ भरती 2017
  • कृषी सेवक भरती २०१८ -क्लिक करा
  • कृषी सेवक भरती २०१५-१६ -क्लिक करा