जिल्हा निहाय शेतीसाठी लागणारे निविष्ठांचे नकाशे

महाराष्ट्रातील जिल्हावार कीटकनाशके उत्पादन युनिट
1 किटकनाशक उत्पादक केन्द्र दर्शक नकाशा
महाराष्ट्रातील जिल्हावार खते उत्पादन युनिट
1 मिश्र खते
2 दानेदार खते
3 यूरिया खते
4 एस. एस. पी.
5 थेट सूक्ष्म पोषक खते
6 सूक्ष्म पोषक खते
7 एन. पी. के.
8 कर्ब खते
महाराष्ट्रातील जिल्हावार बियाणे उत्पादन युनिट
1 बी उत्पादक केन्द्र दर्शक नकाशा