तालुका बिजगुणन केंद्र

प्रस्तावना

बियाणे हा घटक पिकाचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीमध्ये महत्वाचा आहे. संशोधनानुसार असे निदर्शनास आलेले आहे की, केवळ बियाणे या घटकामुळे उत्पादनात 20 ते 25 टक्क्यांची वाढ होते. पिकांच्या सुधारीत व संकरीत जाती विकसीत केल्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात व उत्पादकतेमध्ये लक्षणिय वाढ होते. उदा. भात, ज्वारी, बाजरी, गहु, कापूस व भाजीपाला पिके इ.

  • उद्देश
  • निरनिराळ्या अन्नधान्य पिकांच्या सुधारलेल्या जातींचे उच्च प्रतीचे बियाणे शेतक-यांना सतत उपलब्ध व्हावे म्हणून तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्रांची स्थापना करण्यात आली.
  • बिज गुणन प्रक्षेत्रावर कृषि विद्यापीठातील पैदासकार बियाणे उत्पादन करण्यात येते.
  • प्रक्षेत्रावर तयार झालेले पायाभूत/प्रमाणित/सत्यतादर्शक इ. बियाणे परीसरातील शेतक-यांना उपलब्ध करुन देण्यात येते.

राज्यात 185 तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्रे कार्यान्वीत आहेत. विभागनिहाय/जिल्हानिहाय तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

ठाणे विभाग
अ.क्र. जिल्हा तालुका तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्राचे नाव
1 ठाणे वाडा वाडा
2 भिवंडी चाविंद्रा
3 रायगड माणगाव लोणेरे
4 महाड कोंडीवते
5 रत्नागिरी गुहागर पालशेत
6 खेड तिसंगी
7 सिंधुदुर्ग कुडाळ माणगाव
एकूण 7
नाशिकविभाग
अ.क्र. जिल्हा तालुका तालुकाबिज गुणन प्रक्षेत्राचे नाव
8 नाशिक निफाड पिंप्री-1
9 निफाड पिंप्री-2
10 सिन्नर मुसळगाव
11 दिंडॊरी दिंडोरी
12 पेठ हससुल
13 मालेगाव उमराणे
14 बागलाण लखमापुर-2
15 येवला येवला
16 नांदगाव नांदगाव
17 इगतपुरी इगतपुरी
18 कळवण साकोरा
19 धुळे सिंदखेड सिंदखेड
20 धुळे पिंप्री
21 शिरपुर शिरपुर
22 नंदुरबार नंदुरबार नंदुरबार
23
शहादा कळंबु
24 जळगाव चाळीसगाव चाळीसगाव
25 रावेर रावेर
26 चोपडा चोपडा
27 भुसावळ भुसावळ
28 पारोळा पारोळा
29 पाचोरा पाचोरा
30 जळगाव ममुराबाद
31 एरंडोल धरणगाव
32 भडगाव भडगाव
33 अमळनेर पातोंडा
एकूण 26
पुणे विभाग़
अ.क्र. जिल्हा तालुका तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्राचे नाव
34 अहमदनगर संगमनेर कोकणगाव
35 कोपरगाव कोपरगाव
36 अहमदनगर सावेडी
37 श्रीरामपुर श्रीरामपुर
38 पाथर्डी पाथर्डी
39 नेवासा कुकाणा
40 कर्जत कर्जत
41 पारनेर भाळवणी
42 राहुरी राहुरी
43 शेवगाव ठाकुर पिंपळगाव
44 जामखेड अरणगाव
45 राहुरी दे. प्रवरा
46 पुणे मूळशी भूकुम
47 जुन्नर जुन्नर
48 आंबेगाव घोडेगाव
49 इंदापुर इंदापुर
50 पुरंदर जाधववाडी
51 भोर भोर
52 दौंड दौंड
53 शिरुर शिरुर
54 शिरुर आमदाबाद
55 मावळ खडकाळा
56 हवेली च-होली
57 सोलापूर पंढरपुर पंढरपुर
58 बार्शी उपळाई
59 अक्कलकोट अक्कलकोट
60 माढा कुर्डूवाडी
61 उत्तर सोलापुर सोलापुर
62 मोहोळ मोहोळ
63 करमाळा जेऊर
64 माळशिरस माळशिरस
65 सांगोला महुद
66 दक्षिण सोलापुर मुळेगाव
67 मंगळवेढा मंगळवेढा
एकूण 34
कोल्हापूर विभाग़
अ.क्र. जिल्हा तालुका तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्राचे नाव
68 सातारा वाई कडेगाव
69 फलटण फलटण
70 माण दहिवडी
71 कराड सैदापुर
72 पाटण काळोली
73 खटाव वडूज
74 जावली मेढा
75 कोरेगाव पळशी
76 सांगली मिरज कुपवाडा
77 जत जत
78 वाळवा पेठ
79 खानापुर विटा
80 तासगांव तासगांव
81 शिराळा भाटशिरगाव
82 मिरज डिग्रज
83 कोल्हापूर राधानगरी राधानगरी
84 चंदगड शिरगांव
85 गडहिंग्लज गडहिंग्लज
86 आजरा आजरा
एकूण 19
औरंगाबाद विभाग
अ.क्र. जिल्हा तालुका तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्राचे नाव
87 औरंगाबाद वैजापुर वैजापुर
88 कन्नड नरसिंगपुर
89 खुलताबाद गल्ले बोरगाव
90 पैठण इसारवाडी
91 सोयगाव धनवट
92 जालना अंबड पाथरवाला
93 अंबड वाडेगोंद्री
94 जालना सामनगाव
95 भोकरदन भोकरदन
96 मंठा आ.केंधळी
97 बीड माजलगाव माजलगाव
98 आष्टी जळगाव
99 बीड सिदोड
100 बीड राजुरी
एकूण 14
लातूर विभाग
अ.क्र. जिल्हा तालुका तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्राचे नाव
101 लातूर चाकुर चाकुर
102 औसा औसा
103 उस्मानाबाद कळंब येरमाळा
104 परांडा सोनगिरी
105 उस्मानाबाद ढोकी
106 उमरगा उमरगा
107 वाशी वाशी
108 नांदेड मुखेड मुखेड
109 बिलोली कासराळी
110 देगलुर देगलुर
111 कंधार पारंडी
112 हदगाव मनाठा
113 परभणी जिंतुर जिंतुर
114 गंगाखेड गंगाखेड
115 परभणी परभणी
116 सेलू चिकलठाणा
117 हिंगोली बसमत बसमत
118 हिंगोली हिंगोली
119 कळमनुरी आ. बाळापूर
120 कळमनुरी बिजाराम
एकूण 20
अमरावती विभाग
अ.क्र. जिल्हा तालुका तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्राचे नाव
121 बुलडाणा शेगाव शेगाव
122 देऊळगाव राजा देऊळगाव मही
123 खामगाव पिंपळगाव राजा
124 सिंदखेड राजा सिंदखेड राजा-1
125 सिंदखेड राजा सिंदखेड राजा-2
126 मलकापूर मलकापूर
127 नांदुरा नांदुरा
128 चिखली सेलसुर
129 संग्रामपुर वरवंड खंडेराव
130 जळगाव जामोद आसलगाव
131 अकोला तेल्हारा गाडेगाव
132 बार्शी टाकळी आळंदा
133 अकोला बोरगांव मंजु
134 आकोट वडाळी सटवाई
135 पातुर शिरला
136 बाळापुर बाभुळखेडा
137 वाशिम कारंजा कारंजा
138 मंगळुरपीर वाडा
139 मानोरा विठोली
140 रिसोड वनोजा
141 अमरावती अचलपुर परतवाडा
142 नांदगांव खंडेश्वर धानोरा गुरव
143 धारणी कुसुमकोट
144 चांदुर रेल्वे चांदुर रेल्वे
145 अंजनगाव सुर्जी अंजनगाव सुर्जी
146 तिवसा तिवसा
147 अमरावती वलगाव
148 चांदुर बाजार चांदुर बाजार
149 मोर्शी येरला
150 यवतमाळ बाभूळगाव नांदुरा
151 उमरखेड बेलखेड
152 दारव्हा दारव्हा
153 केळापूर कारेगाव
154 कळंब कळंब
155 घाटंजी घाटंजी
156 वणी निंबाळा
157 नेर सोनवाढोना
एकूण 37
नागपुर विभाग
अ.क्र. जिल्हा तालुका तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्राचे नाव
158 वर्धा आर्वी विरुळ
159 आर्वी लाडणापुर
160 कारंजा तळेगाव
161 देवळी सेलसुरा
162 देवळी नाचणगाव
163 हिंगणघाट पोहना
164 सेलु सुकळी
165 नागपुर कळमेश्वर गौडखैरी
166 सावनेर भेंडाळा
167 पारशिवनी डुमरी
168 काटोल ढिवरवाडी
169 नरखेड नरखेड
170 कुही भोजापुर
171 भिवापुर मोखाडा
172 भंडारा साकोली साकोली
173 मोहाडी डोंगरगाव
174 पवनी पालेरा
175 भंडारा पहेला
176 गोंदिया आमगाव आमगाव
177 देवरी देवरी
178 गोंदिया कारंजा
179 चंद्रपुर ब्रम्हपुरी मालडोंगरी
180 सावली बोथली
181 सावली व्याहाड
182 गौडपिंपरी विठ्ठलवाडा
183 राजुरा चुनाळा
184 चिमुर मालेवाडा
185 गडचिरोली सिरोंचा रंगधामपेठा