क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 लातुर विभागातील सन-२०२४ गट-क संवर्गातील बदली पात्र यादी बदलीस पात्र 28/05/2024 4.28 PDF
2 मकृसे गट-अ संचालक संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०२४ बदलीपात्र अधिकारी बदलीस पात्र 22/05/2024 0.05 PDF
3 कृषी अधिकारी जिल्हा परिषद गट-ब (क) राजपत्रीत बदलीस पात्र 21/05/2024 0.89 PDF
4 पुणे विभागाची माहे में २०२४ सहा. अधिक्षक / लिपीक/अनुरेखक/ वाहनचालक बदलीपात्र यादी बदलीस पात्र 15/05/2024 0.51 PDF
5 बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वर्ग ३ संवर्ग निहाय यादी कोकण विभाग ठाणे बदलीस पात्र 15/05/2024 4.67 PDF
12345678910...