बदलीस पात्र

अधीक्षक कृषी अधिकारी संवर्गातील बदलीपात्र अधिकार्यांची यादी २०२०

राज्यस्तरीय अधीक्षक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी २०२०