बदलीस पात्र

लातूर विभागातील गट क कृषि पर्यवेक्षक,कृषि सहाय्यक,संवर्गातील सुधारित बदलीपात्र यादी व रिक्त पदांचा अहवाल सन 2020

लातूर विभागातील गट क संवर्गातील सहाय्यक अधिक्षक,वरीष्ठ लिपीक,लिपीक,अनुरेखक,वाहन चालक- सुधारित बदलीपात्र यादी व रिक्त पदांचा अहवाल सन 2020

नाशिक विभागातील संभाव्य रिक्त पदे( कृषी सहाय्यक )

नागपूर विभागातील गट क-कृषि पर्यवेक्षक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क- कृषि सहाय्यक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क- सहाय्यक अधिक्षक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क-वरीष्ठ लिपीक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क-कनिष्ठ लिपीक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क-अनुरेखक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

नागपूर विभागातील गट क- वाहन चालक संवर्गाची बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे सन 2020

अमरावती विभागातील गट क - कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क - कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क- वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क- वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क -सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क -सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क- कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क-कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क -अनुरेखक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क अनुरेखक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

अमरावती विभागातील गट क कृषी सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र यादी-2020

अमरावती विभागातील गट क कृषी सहाय्यक संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल-२०२०

राज्यस्तरीय लघुटंकलेखक लघुलेखक बदलीपात्र यादी-२०२०

कोल्हापूर विभागातील वर्ग ३ संवर्गाची दि.३० -६-२० स्थित शुद्ध रिक्त पदांची यादी-२०२०

औरंगाबाद संभागातील कृषी सहाय्यक बदली पात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

औरंगाबाद संभागातील कृषी पर्यवेक्षक बदली पात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

औरंगाबाद संभागातील बदली पात्र यादी -2020

औरंगाबाद संभागातील रिक्त पदांचा अहवाल -२०२०

नाशिक संभागातील कृषी सहाय्यक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील कृषी पर्यवेक्षक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील कृषी सहाय्यक अधीक्षक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील वरिष्ठ लिपिक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील लिपिक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील अनुरेखक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

नाशिक संभागातील वाहनचालक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२०

कृषी उपसंचालक बदलीपात्र यादी २०२०

म.कृ.से .गट ब संवर्ग-सूचना २०२०

म.कृ.से .गट ब संवर्गातील सार्वत्रिक बदल्या २०२०-अवघड /बिगर अवघड क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची यादी

म.कृ.से .गट ब संवर्गातील विभागनिहाय रिक्तपदे २०२०

म. कृ. से. गट-ब( क) संवर्गातील अधिकार्यांची बदली पात्र यादी २०२०

पुणे संभागातील कृषी पर्यवेक्षक बदलीपत्र यादी व रिक्त पदे २०२०

पुणे संभागातील कृषी सहाय्यक बदलीपत्र यादी व रिक्त पदे २०२०

पुणे संभागातील लिपिक बदलीपत्र यादी व रिक्त पदे २०२०

अधीक्षक कृषी अधिकारी संवर्गातील बदलीपात्र अधिकार्यांची यादी २०२०

राज्यस्तरीय अधीक्षक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी २०२०

बदलीपात्र यादी २०२० वि.क. स.स औरंगाबाद

वर्ग ३ मधील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती यादी कोल्हापूर विभाग सन 2020

कृषी सहाय्यक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२० -नाशिक

कृषी पर्यवेक्षक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२० -नाशिक

अनुरेखक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२० -नाशिक

वाहनचालक बदलीपात्र यादी व रिक्त पदे २०२० -नाशिक