अधिकारी बदल्या

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 1

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 2

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० -भाग 3

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० -भाग 4

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२०-भाग 5

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२०-भाग 6

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 7

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 8

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२०-भाग 1

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 2

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 3

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 4

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 5

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 6

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२० भाग 7

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या अनियतकालिक बदल्या २०२० भाग 8

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब(कनिष्ठ)संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या अनियतकालिक बदल्या २०२० भाग 9

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २०२०

महाराष्ट्र कृषी सेवा गटअ संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या भाग 1 २०२०

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या भाग 2- २०२०

महाराष्ट्र कृषी सेवा गटअ संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या भाग 3- २०२०