ज्येष्ठता सूची

लिपिकांची दि. १.१.२०१४ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठती सुची.

लघुलेखक उच्च श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१७

लघुलेखक निम्न श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१७

लघुटंकलेखक अंतिम जेष्ठता सूची २०१७

लघुटंकलेखक अंतरिम जेष्ठता सूची २०१८

कोल्हापूर सांभागाची वर्ग ३ संवर्गाची १.१.१८ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाचे दि.१/१/२०१८ स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी सहाय्यक अधीक्षक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी वरिष्ठ लिपिक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी आरेखक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी लिपिक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी वाहन चालक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

कृषी पर्यवेक्षकांची एकत्रित अंतरिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०१७

औरंगाबाद विभागातील गट क संवर्गाचे दि.१/१/२०१८ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१८ स्थित अंतरीम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१८ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

कृषि अधिकारी संवर्गाची दि.१/१/२००४ स्थित अंतिम जेष्ठता सुची-शासन निर्णय

कृषि अधिकारी संवर्गाची दि.१/१/२००४ स्थित अंतिम जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट ब दि.१/१/२००९ अंतिम जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट अ दि.१/१/२०१५ अंतिम जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट ब २०१३ जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट ब २०१४-१८ जेष्ठता सुची

अधीक्षक संवर्ग तात्पूरती अतिरिक्त जेष्ठता सुची दि.०१/०१/२०१६ ते ०१/०१/२०१८

सामान्य राज्य सेवा गट ब जेष्ठता सुची अंतिम ०१/०१/२०१४ ते ०१/०१/२०१८

अधीक्षक संवर्ग जेष्ठता सुची अंतिम ०१/०१/२०१८

कृषी सहाय्यक सवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ स्थित सुधारित अंतरिम जेष्ठता सुची

लघुलेखक उच्च श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

लघुलेखक निम्न श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

लघुटंकलेखक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

अधिक्षक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

लघुटंकलेखक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

लघुलेखक निम्न श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

लघुलेखक उच्च श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम सूची

अधिक्षक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

कोल्हापूर विभागातील वर्ग ३ संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

औरंगाबाद विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१९ स्थित अंतरीम ज्येष्ठता सूची

औरंगाबाद विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१९ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

सामान्य राज्य सेवा गट-अ ज्‍येष्‍ठता सुची ०१/०१/२०१९

अमरावती विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०११ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१९ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील सहाय्यक अधीक्षक,वरिष्ठ लिपिक,लिपिक,अनुरेखक,वाहन चालक संवर्गाची अंतरिम ज्येष्ठता सूची-२०२०

कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि. १-१-२०२० स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची पुणे विभाग पुणे

कोल्हापूर सांभागाची वर्ग ३ संवर्गाची १.१.१६ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

सन २०१४ स्थित सहाय्यक अधिक्षकांची अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची

लिपिकांची दि. १.१.२०१३ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची

वरिष्ठ लिपिकांची दि. १.१.२०१३ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची

अंतरीम ज्येष्ठता सुची सहाय्यक अधिक्षक दि. १.१.२०१३ स्थित

कृषि सहाय्यक सुधारित ज्येष्ठता सूची २०११ अमरावती विभाग

कृषि पर्यवेक्षक ज्येष्ठता सूची १.१.२०११

कृषि सहाय्यक अंतरिम ज्येष्ठता सूची 2011 अमरावती विभाग

लिपिक २०१२ 

वरिष्ठ लिपिक २०१२ 

सहाय्यक अधीक्षक २०१२ 

वरिष्ठ लिपिकांची दि. १.१.२०१४ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठती सुची.

लिपिकांची दि. १.१.२०१४ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठती सुची.

वरिष्ठ लिपिक पदावरून सहाय्यक अधिक्षक पदावर पदोत्रतीसटी संभाव्य उमेदवारांची यादी १०-१-२०१७.

लघुलेखक उच्च श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१२

लघुलेखक निम्न श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१२

लघुटंकलेखक अंतिम जेष्ठता सूची २०१२

कृषि विभागातील सहा. अधिक्षक संवर्गाची एकत्रित दि.1.1.2016 स्थित अंतरीम जेष्ठता सुची

कोल्हापूर विभागातील अंतिम जेष्ठतासूची सन २०१७

पुणे संभागातील कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१७ स्थित अंतरीम जेष्ठता सुची

नाशिक संभागातील कृषि सहाय्यक पदावर पदोत्रतीसाठी संभाव्य उमेदवारांची यादी

पुणे संभागातील कार्यरत कृषि सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१७ स्थित अंतीम जेष्ठता सुची

अधीक्षक सवंर्ग अंतिम ज्येष्ठता सूची दि ०१.०१.२०१५ स्थित

म.कृ.से गट-ब या संवर्गातील अधिकार्‍यांची दि ०१.०१.२००३ स्थित अंतरीम ज्येष्ठता सूची

लघुलेखक उच्च श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१७

लघुलेखक निम्न श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१७

लघुटंकलेखक अंतिम जेष्ठता सूची २०१७

लघुटंकलेखक अंतरिम जेष्ठता सूची २०१८

कोल्हापूर सांभागाची वर्ग ३ संवर्गाची १.१.१८ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाचे दि.१/१/२०१८ स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी सहाय्यक अधीक्षक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी वरिष्ठ लिपिक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी आरेखक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी लिपिक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी वाहन चालक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

कृषी पर्यवेक्षकांची एकत्रित अंतरिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०१७

औरंगाबाद विभागातील गट क संवर्गाचे दि.१/१/२०१८ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१८ स्थित अंतरीम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१८ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

कृषि अधिकारी संवर्गाची दि.१/१/२००४ स्थित अंतिम जेष्ठता सुची-शासन निर्णय

कृषि अधिकारी संवर्गाची दि.१/१/२००४ स्थित अंतिम जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट ब दि.१/१/२००९ अंतिम जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट अ दि.१/१/२०१५ अंतिम जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट ब २०१३ जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट ब २०१४-१८ जेष्ठता सुची

अधीक्षक संवर्ग तात्पूरती अतिरिक्त जेष्ठता सुची दि.०१/०१/२०१६ ते ०१/०१/२०१८

सामान्य राज्य सेवा गट ब जेष्ठता सुची अंतिम ०१/०१/२०१४ ते ०१/०१/२०१८

अधीक्षक संवर्ग जेष्ठता सुची अंतिम ०१/०१/२०१८

कृषी सहाय्यक सवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ स्थित सुधारित अंतरिम जेष्ठता सुची

लघुलेखक उच्च श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

लघुलेखक निम्न श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

लघुटंकलेखक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

अधिक्षक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

लघुटंकलेखक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

लघुलेखक निम्न श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

लघुलेखक उच्च श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम सूची

अधिक्षक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

कोल्हापूर विभागातील वर्ग ३ संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

औरंगाबाद विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१९ स्थित अंतरीम ज्येष्ठता सूची

औरंगाबाद विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१९ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

सामान्य राज्य सेवा गट-अ ज्‍येष्‍ठता सुची ०१/०१/२०१९

अमरावती विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०११ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१९ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील सहाय्यक अधीक्षक,वरिष्ठ लिपिक,लिपिक,अनुरेखक,वाहन चालक संवर्गाची अंतरिम ज्येष्ठता सूची-२०२०

कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि. १-१-२०२० स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची पुणे विभाग पुणे

कोल्हापूर सांभागाची वर्ग ३ संवर्गाची १.१.१६ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

सन २०१४ स्थित सहाय्यक अधिक्षकांची अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची

लिपिकांची दि. १.१.२०१३ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची

वरिष्ठ लिपिकांची दि. १.१.२०१३ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची

अंतरीम ज्येष्ठता सुची सहाय्यक अधिक्षक दि. १.१.२०१३ स्थित

कृषि सहाय्यक सुधारित ज्येष्ठता सूची २०११ अमरावती विभाग

कृषि पर्यवेक्षक ज्येष्ठता सूची १.१.२०११

कृषि सहाय्यक अंतरिम ज्येष्ठता सूची 2011 अमरावती विभाग

लिपिक २०१२ 

वरिष्ठ लिपिक २०१२ 

सहाय्यक अधीक्षक २०१२ 

वरिष्ठ लिपिकांची दि. १.१.२०१४ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठती सुची.

लिपिकांची दि. १.१.२०१४ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठती सुची.

वरिष्ठ लिपिक पदावरून सहाय्यक अधिक्षक पदावर पदोत्रतीसटी संभाव्य उमेदवारांची यादी १०-१-२०१७.

लघुलेखक उच्च श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१२

लघुलेखक निम्न श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१२

लघुटंकलेखक अंतिम जेष्ठता सूची २०१२

कृषि विभागातील सहा. अधिक्षक संवर्गाची एकत्रित दि.1.1.2016 स्थित अंतरीम जेष्ठता सुची

कोल्हापूर विभागातील अंतिम जेष्ठतासूची सन २०१७

पुणे संभागातील कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१७ स्थित अंतरीम जेष्ठता सुची

नाशिक संभागातील कृषि सहाय्यक पदावर पदोत्रतीसाठी संभाव्य उमेदवारांची यादी

पुणे संभागातील कार्यरत कृषि सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१७ स्थित अंतीम जेष्ठता सुची

अधीक्षक सवंर्ग अंतिम ज्येष्ठता सूची दि ०१.०१.२०१५ स्थित

म.कृ.से गट-ब या संवर्गातील अधिकार्‍यांची दि ०१.०१.२००३ स्थित अंतरीम ज्येष्ठता सूची

लघुलेखक उच्च श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१७

लघुलेखक निम्न श्रेणी अंतिम जेष्ठता सूची २०१७

लघुटंकलेखक अंतिम जेष्ठता सूची २०१७

लघुटंकलेखक अंतरिम जेष्ठता सूची २०१८

कोल्हापूर सांभागाची वर्ग ३ संवर्गाची १.१.१८ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाचे दि.१/१/२०१८ स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी सहाय्यक अधीक्षक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी वरिष्ठ लिपिक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी आरेखक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी लिपिक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

नागपूर विभागातील कृषी वाहन चालक संवर्गाचे दि.१/१/२०१७ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

कृषी पर्यवेक्षकांची एकत्रित अंतरिम जेष्ठता सूची ०१-०१-२०१७

औरंगाबाद विभागातील गट क संवर्गाचे दि.१/१/२०१८ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१८ स्थित अंतरीम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१८ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

कृषि अधिकारी संवर्गाची दि.१/१/२००४ स्थित अंतिम जेष्ठता सुची-शासन निर्णय

कृषि अधिकारी संवर्गाची दि.१/१/२००४ स्थित अंतिम जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट ब दि.१/१/२००९ अंतिम जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट अ दि.१/१/२०१५ अंतिम जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट ब २०१३ जेष्ठता सुची

सामान्य राज्य सेवा गट ब २०१४-१८ जेष्ठता सुची

अधीक्षक संवर्ग तात्पूरती अतिरिक्त जेष्ठता सुची दि.०१/०१/२०१६ ते ०१/०१/२०१८

सामान्य राज्य सेवा गट ब जेष्ठता सुची अंतिम ०१/०१/२०१४ ते ०१/०१/२०१८

अधीक्षक संवर्ग जेष्ठता सुची अंतिम ०१/०१/२०१८

कृषी सहाय्यक सवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ स्थित सुधारित अंतरिम जेष्ठता सुची

लघुलेखक उच्च श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

लघुलेखक निम्न श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

लघुटंकलेखक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

अधिक्षक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची

लघुटंकलेखक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

लघुलेखक निम्न श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

लघुलेखक उच्च श्रेणी संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम सूची

अधिक्षक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

कोल्हापूर विभागातील वर्ग ३ संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

औरंगाबाद विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गातील दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१९ स्थित अंतरीम ज्येष्ठता सूची

औरंगाबाद विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि.१/१/२०१९ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०१९ स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

सामान्य राज्य सेवा गट-अ ज्‍येष्‍ठता सुची ०१/०१/२०१९

अमरावती विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०११ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१९ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची

पुणे विभागातील सहाय्यक अधीक्षक,वरिष्ठ लिपिक,लिपिक,अनुरेखक,वाहन चालक संवर्गाची अंतरिम ज्येष्ठता सूची-२०२०

कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि. १-१-२०२० स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची पुणे विभाग पुणे

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि. १-१-२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

पुणे विभागातील कृषी सहाय्यक संवर्गाची दि. १-१-२०१९ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची

सहाय्यक अधीक्षकांची दि.१-१-२०२० स्थित अंतरिम जेष्ठता सूची

महाराष्ट्र कृषी प्रशासकीय सेवा गट-अ प्रशासकीय अधिकारी यांची जेष्ठता सूची दि.१-१-२०१९